K371 上咽頭腫瘍摘出術
1 経口腔によるもの 5,350点
2 経鼻腔によるもの 6,070点
3 経副鼻腔によるもの 8,790点
4 外切開によるもの 16,590点